ANDMEKAITSETINGIMUSED

 

Advokaadibüroo LINKLaw OÜ (registrikood 12818349) avaldab käesolevaga teabe selle kohta, milliseid isikuandmeid ning mis eesmärgil Advokaadibüroo töötleb ning millised on Sinu õigused seonduvalt Sulle kuuluvate isikuandmetega, mida Advokaadibüroo töötleb.

 

ISIKUANDMETE ALLIKAS

Advokaadibüroo võib saada Sinu isikuandmeid erinevatel õiguspärastel viisidel: Sinult endalt, kui avaldad neid Advokaadibüroole kasutades meie teenuseid või muul viisil meiega suheldes, näiteks päringute esitamisel. Sinu tööandjalt, koostööpartnerilt või kolmandalt isikult, kui viimased on meie poole pöördunud päringuga või kasutavad meie teenuseid. Avalikest allikatest, näiteks äriregister ja kinnistusraamat, kui sellise teabe töötlemine on vajalik Sinuga või mõne teise kliendiga sõlmitud kliendilepingu täitmiseks.

 

ISIKUANDMED, MIDA ADVOKAADIBÜROO TÖÖTLEB

Advokaadibürool ei ole õigusteenuse mitmetahulisusest lähtuvalt võimalik esitada ammendavat loetelu isikuandmete liikidest, mida Advokaadibüroo Sulle või kolmandale isikule teenuse pakkumisel töötleb. Seega toob Advokaadibüroo järgnevalt näited isikuandmetest, mida kõige tihemini õigusteenuse osutamisel kasutatakse: nimi, isikukood ja sünnikuupäev, kontaktandmed, töö- ja ametikoha teave, seotus äriühingutega, omatava vara koosseis, teave makseviiside ja allikate kohta, teave perekonnaseisu kohta, eriliigilised isikuandmed, mida Advokaadibüroo üldiselt ei soovi töödelda, kuid mis võib siiski õigusteenuse osutamiseks olla vajalik.

 

ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE EESMÄRGID

Advokaadibüroo töötleb Sinu isikuandmeid kindlaksmääratud ja õiguspärastel eesmärkidel, näiteks õigusteenuse osutamine Sulle või Sinu tööandjale, koostööpartnerile, teenusepakkujale või kolmandale isikule, kellel on Sinu vastu nõuded; kliendi- ja koostöösuhete hoidmine ning arendamine; pretensioonide lahendamine; turunduslik tegevus, sh pühade- ning sünnipäevatervituste edastamine; seadusest tulenevate kohustuste täitmine.

 

ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE ÕIGUSLIKUD ALUSED

Advokaadibüroo töötleb Sinu isikuandmeid peamiselt järgmistel alustel: õigusteenuse osutamise lepingu täitmiseks, sh lepingueelsete läbirääkimiste pidamiseks; seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks, sh rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamisega seonduvad kohustuste täitmiseks; õigustatud huvi alusel, sh kliendi- ja koostöösuhete arendamiseks ning hoidmiseks, ja harva Sinu nõusoleku alusel.

 

ISIKUANDMETE EDASTAMINE ADVOKAADIBÜROO POOLT

Õigusteenuse osutamise käigus võib olla vajalik Sinu isikuandmete edastamine Advokaadibüroo volitatud töötlejatele, sh IT-toe ja raamatupidamisteenust osutavatele ettevõtetele. Sõltuvalt konkreetsest õigusteenusest, võib olla vajalik Sinu isikuandmete edastamine riigi- ja kohaliku omavalitsuse haldusorganitele, kohtutele, kohtutäituritele, pankrotihalduritele, notaritele. Samuti võib Advokaadibüroo seaduslikul alusel Sinu isikuandmeid edastada reitinguagentuuridele, sh Legal 500.

 

ISIKUANDMETE SÄILITAMINE

Advokaadibüroo säilitab Sinu isikuandmeid seni, kuni see on vajalik, võttes arvesse osutatud õigusteenust. Advokaadibüroo säilitab Sinu isikuandmeid üldiselt 10 aastat kliendisuhte või Sinuga seotud kohtuasja lõppemisest.

 

SINU ÕIGUSED

Selleks, et tagada Sinu isikuandmete töötlemise läbipaistvus ning õiguspärasus, esitab Advokaadibüroo ülevaate Sinu õigustest seonduvalt isikuandmete töötlemisega Advokaadibüroo poolt. Sul on õigus Advokaadibüroole antud nõusolek igal ajal tagasi võtta. Sul on õigus tutvuda enda isikuandmetega, mis on Advokaadibüroo valduses. Selleks on Sul esmalt õigus saada Advokaadibüroolt kinnitus selle kohta, kas Advokaadibüroo töötleb Sinu isikuandmeid ning seejärel tutvuda enda isikuandmetega, kui see õigus ei ole piiratud õigusaktides sätestatuga. Samuti on Sul õigus taotleda Advokaadibüroolt enda isikuandmete parandamist, kui need on ebaõiged või ebatäielikud, kui see õigus ei ole piiratud õigusaktides sätestatuga. Ühtlasi on Sul võimalik taotleda enda isikuandmete kustutamist, kui sellise nõude esitamiseks on täidetud asjakohases regulatsioonis sätestatud eeldused. Õigus isikuandmete kustutamisele ei ole piiramatu. Teatavatel juhtudel (näiteks oled vaidlustanud isikuandmete õigsuse; töötlemine on ebaseaduslik; Advokaadibüroo ei vaja enam isikuandmeid) on Sul õigus nõuda oma isikuandmete töötlemise piiramist, kui selleks on täidetud asjakohases regulatsioonis sätestatud eeldused. Lisaks on Sul õigus esitada vastuväide enda isikuandmete töötlemisele Advokaadibüroo poolt. Muuhulgas on Sul võimalik oma õiguste kaitseks pöörduda Andmekaitseinspektsiooni või kohtu poole.

Advokaadibüroo loodab, et said eelnevast vastused isikuandmete töötlemisega seonduvatele küsimustele. Kui Sul siiski tekkis täiendavaid küsimusi, pöördu palun Advokaadibüroo poole e-postiaadressil info@linklaw.ee.