Keskkonnaõigus ja loodusvarad

Ettevõtlus ja keskkond on väga tihedalt seotud ning sagedasti tuleb ette olukordi, kus erinevad huvid põrkuvad. Arvestades Euroopa Liidu keskkonnaalaseid prioriteete, on keskkonnaõiguse regulatsioon muutunud ettevõtja jaoks ka üha kitsendavamaks ja piiravamaks. Olles aastaid nõustanud mitmeid Eesti tööstus- ja kaevandusettevõtteid, omame laialdast kogemust kõikides peamistes keskkonnaalastes õigusküsimustes, millega üks keskkonnavaldkonnas tegutsev isik praktikas kokku võib puutuda. Seda alates Euroopa Liidu ja siseriikliku õiguse regulatsiooni kohaldumise küsimustest, vastavas valdkonnas tegutsemiseks vajaminevate keskkonnakaitselubade taotlemisest ja selle käigus tekkivatest võimalikes vaidlustest, lõpetades tegutsemise käigus tekkivate heitmete ja jäätmetega ning keskkonnavastutusega seonduvaga. Kuna meie töögrupil on ulatuslik kogemus klientide esindamisel keskkonnaõigust puudutavates kohtuvaidlustes, oleme keskkonnaalaste küsimuste tekkimisel kindel partner nii ettevõtjale kui haldusorganile.

Nõustame ja esindame kliente muuhulgas järgmistes keskkonnaalastes küsimustes:

 • keskkonnakaitselubade (sh keskkonnakompleksload, kaevandamisload, jäätmeload) taotlemise, väljaandmise või sellest keeldumisega ning muutmise või kehtetuks tunnistamisega seotud küsimused;
 • keskkonnatasud, sh keskkonnatasude arvestus ja aruandlus;
 • looduskaitse, sh looduskaitseliste alade moodustamine ning looduskaitseliste kinnistute omandamine;
 • keskkonnamõjude hindamine;
 • kasvuhoonegaasid ning kasvuhoonegaaside kauplemise süsteemis osalemine;
 • keskkonnaalaseid objekte ja keskkonnavastutust puudutavate lepingute sõlmimine;
 • EL-i õigusest tuleneva regulatsiooni kohaldumine ja ülevõtmine;
 • keskkonnaõiguslike regulatsioonide väljatöötamine ja muutmine;
 • keskkonnaõiguse alane riigiabi;
 • keskkonnaõiguse alased rikkumised ja vastutus keskkonnakahju tekitamise eest;
 • keskkonnaaruandlus;
 • jäätmekorraldus, sh käitlemine, vedu, taaskasutus;
 • ohtlike ainete sisaldus vees ja õhus;
 • õiguslike arvamuste koostamine ülaltoodud küsimustes;
 • esindamine keskkonnaalastes vaidlustes, sh vaidemenetlus ja kohtumenetlus.


Valdkonna kontaktisik:
partner Triin Biesinger (saada Triinule e-kiri).

Valik tehtud töid

 • Eesti ühe suurema tööstusettevõtte Viru Keemia Grupp AS-i ja selle tütarettevõtete nõustamine ja esindamine erinevates keskkonnaõiguslikes küsimustes ja kohtuvaidlustes, sh põlevkivi kaevandamislubade menetlustes, tööstusheidetega, keskkonnatasudega, jäätmete ja soojuse piirhindadega seotud küsimustes.
 • Erinevate klientide esindamine looduskaitsealade moodustamisega seotud vaidlustes.
 • AS Merko Ehitus kontserni ettevõtete ja Riverito AS-i esindamine keskkonnaalastes kohtuvaidlustes.
 • Erinevate keskkonnaalaste õigusaktide õigusloomeprotsessides nõustamine ja osalemine, sh tööstusheite seadus, keskkonnatasude seadus, maapõueseadus, välisõhu kaitse seadus.
 • Erinevate klientide esindamine looduskaitseliste maade omandamise vaidlustes.
 • Erinevate klientide esindamine maavarade uuringu- ja kaevandamislubadega seonduvalt.
 • Mitmetes Riigikohtu poolt lahendatud looduskaitsealasid puudutavates vaidlustes klientide esindamine (Suviste Põllumajandussaadused OÜ, AS Pajker jt).
 • Keskkonnaobjekte ja keskkonnavastutust puudutavate lepingute koostamine ning läbirääkimistel osalemine.
Vandeadvokaat | Partner
Telefon
+372 600 4490
Faks
+372 600 4366
E-post
triin@linklaw.ee